"ПРОГРАМА"

Перейти вниз

"ПРОГРАМА" Empty "ПРОГРАМА"

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 16:43

Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Україна)
Центральний Нью-Мексико Регіональний Коледж (США)
Університет Туріна (Італія)
Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)
ФДУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут імені Л.Я. Карпова»,
ННЦ «Контроль та діагностика»
Бєлгородський університет кооперації, економіки і права (Росія)
Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова,
Карагандинський економічний університет (Республіка Казахстан)

ПРОГРАМА
I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта»

"ПРОГРАМА" Dddnd_11

26-27 лютого 2014 року
м. Полтава

ПРЕЗИДІЯ ОРГКОМІТЕТУ
Голова
Нестуля О.О., ректор ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.і.н.,  професор
Співголови
Карпенко О.В., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н., професор;
Кожушко Г.М., завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів, директор Науково-технічного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.т.н., професор;
Сахно Т.В., старший науковий співробітник Науково-технічного центру ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.х.н., професор.
Члени оргкомітету
Барашков Н.Н., директор з наукової роботи MICRO TRACERS Inc. Сан-Франциско (США), д.х.н., професор;
Володарський А.В., Нью-Йорк (США) д.т.н., професор;
Кучмій С.Я., завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, член-кореспондент НАН України, д.х.н., професор;
Мартра Дж., професор університету Туріна;
Сицко В.Є., завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації, д.т.н., професор;
Хатіпов С.А., завідувач лабораторії ФДУП «Науково-дослідний фізико-хімічний інститут ім. Л.Я. Карпова», д.ф.-м.н.;
Сорокін В.М., заступник директора Інституту з виробництва, завідувач відділу рідких кристалів, Інститут фізики напівпровідників, д.т.н., професор;
Іргібаєва І.С., професор кафедри хімії Євразійського національного університету ім.Л.М. Гумільова, д.х.н.;
Гранчак В.М., провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевского НАН України, д.х.н.;
Шерстюк В.П., заступник директора з міжнародного співробітництва Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", заслужений винахідник України, д.х.н., професор;
Остапенко Н.І., відділ фотоактивності Інституту Фізики НАНУ д.ф.-м.н., професор;
Клімушева Г.В., відділ фізики кристалів, д.ф.-м.н., професор;
Довбешко Г.І., виконуючий обов’язки керівника відділу біологічних систем Інституту Фізики НАНУ, д.ф.-м.н , професор.


Метою конференції є висвітлення та обговорення актуальних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з розвитком матеріалознавства й товарознавства в Україні та за її межами в контексті світових досягнень науки і техніки; консолідація зусиль для розвитку інноваційних напрямів у матеріалознавстві, технологіях виробництва товарів, у підвищенні якості та безпечності товарів, вдосконалення системи технічного регулювання, впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців та ін.

Основні тематичні напрями роботи конференції:
1. Актуальні питання наукового та практичного матеріалознавства.
2. Інновації у товарознавстві.
3. Управління якістю та безпечністю товарів і послуг.
4. Маркетингові аспекти товарознавства.
5. Проблеми технічного регулювання.
6. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».


ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
26 лютого 2014 року
10.00-16.00 – Обговорення учасниками конференції надісланих матеріалів на форумі кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» http://www.tnt.uccu.org.ua
27 лютого 2014 року

15.00-16.00 – Підбиття підсумків конференції.
СЕКЦІЯ 1
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВОГО ТА ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Керівник секції:
Сахно Тамара Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1. Кобрина Л. В., Бойко В. В., Рябов С. В., Керча Ю. Ю. Получение полиуретанов на основе возобновляемого сырья
2. Barashkov N., Eisenberg D. Iron-based microtracers and their use in feed applications
3. Fabio Chiatti, Yuriy Sakhno, Marta Corno, Gianmario Martra, Piero Ugliengo Studies of hydroxylapatite crystal morphology: a combined infrared and B3LYP study
4. Остапенко Н., Пекус В., Гульбінас В., Єременко А., Смірнова Н. Ефективність люмінесценції нанокомпозитів: кремнійорганічні полімери/пористі плівки SiO2 та TiO2
5. Сысюк В. Г., Гранчак В. М., Давискиба П. М. Моделирование  структурно-механических и декоративных свойств фотополимеризующихся материалов
6. Иргибаева И. С., Алдангоров А. А., Мантель А. И., Танг Б. Ч. Агрегационно-индуцированная эмиссия
7. Хатипов С. А. Гидрофобность облученного политетрафторэтилена
8. Климушева Г. В., Лящова А. Г., Мирная Т. А., Гарбовский Ю. А. Особенности проявления межмолекулярного взаимодействия в нелинейно оптических свойствах алканоатов металлов и их композитах
9. Довбешко Г. І., Фесенко О. М., Лебедєва Т. О., Підгірний Д. В., Семенцов Ю. І., Ковальска Е. О. Розробка ефективних методів синтезу, атестації та технологічних основ виробництва графену
10. Klimenko V.G. Photophysical and optical spectra properties of polychlorinated dibenzo-p-dioxin derivatives
11. Mostafa Rais El Fenni Chlorine-free disinfection of water contaminated with e. coli b by treatment with an alternating current
12. Barashkov Nikolay, Komeili Arash, Draper Olga Colored and fluorescentё magnetic bacteria and their use for animal feed application
13. Korotkova I. V. Theoretical study of spectral properties of the coumarins in polymer materials
14. Будник О. А., Берладір Х. В., Руденко П. В. Фізико-хімічні методи активації ПТФЕ та композицій на його основі
15. Галик І. С., Семак Б. Д. Біостійкість текстилю: проблеми та рішення
16. Демидчук Л. Б. Дослідження атмосферостійкості складів покриттів для захисту виробів із бетону
17. Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. Вплив модифікаторів на електричні властивості полімерних плівок
18. Ильиных А. А., Будник А. Ф., Томас А. А. Влияние технологии термической обработки политетрафторэтилена на его эксплуатационные свойства
19. Камнева Н. Н., Мчедлов-Петросян Н. О. Свойства молекулярных проб в обращенных микроэмульсиях на основе катионных поверхностно-активных веществ
20. Коваль М. Н., Сапожник Д. І. Щодо можливості інструментального вимірювання показника м’якості текстильних матеріалів
21. Несхозієвський А. В., Несхозієвська Т. М. Тенденції розвитку забезпечення сучасними матеріалами поліграфічних підприємств
22. Обвинцева Л. А., Беликов И. Б., Цыркина Т. Б., Аветисов А. К. Полупроводниковые сенсоры на химически активные газы и автоматизированные приборы для газового анализа и научных исследований
23. Садовская Н. В. Структурно-морфологические особенности радиационно-модифицированного политетрафторэтилена
24. Сичкова С. Т. Аналіз спектрів флуоресценції модифікованих зразків політетрафторетилену
25. Поповский А. Ю., Михайленко В. И. Теплота перехода ЭЖК фазы нитробензола в объёмную жидкость
26. Руденко П. В., Будник О. А., Томас А. О. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі ПТФЕ та вторинних матеріалів
27. Рудь В. Д., Самчук Л. М., Гулієва Н. М. Отримання пористих проникливих матеріалів на основі алюміній-сапоніт
28. Чуйко М. М., Чуйко А. М., Назарько В. О. Сучасні тенденції розвитку матеріалознавства

СЕКЦІЯ 2
ІННОВАЦІЇ В ТОВАРОЗНАВСТВІ

Керівник секції:
Губа Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1. Шерстюк В., Степанець В., Осіпова Т., Червінський Д., Кучмій C. Поліграфічні технології у створенні естетично-інформаційних, активних та інтелектуальних паковань
2. Barashkov N. N., Sakhno T. V., Samofalov V. V., Irgibaeva I. S. Polymer based luminescent solar concentrators
3. Кожушко Г. М., Басова Ю. О., Давиденко В. І., Кислиця С. Г. Дослідження споживних властивостей компактних люмінесцетних ламп в процесі їх строку служби
4. Сыцко В. Е., Багрянцева Е. П. Перспективы создания биоразрушаемых упаковочных пленок на основе электретов
5. Акперова Ф. А. Влияние натуральных добавок на хлебопекарные качества зерна
6. Губа Л. М. Удосконалення споживних властивостей спилку із емульсійним оздобленням
7. Гусейнов М. А., Ахмедов А. И. Вопросы производства национальных видов шербета Азербайджана
8. Давидович О. Я., Палько Н. С. Плавлені сири з добавками рослинного походження
9. Джабборов А. И., Турсунов Х. М. Конструктивные особенности легковых автомобилей и их потребительские свойства
10. Донцова І. В., Лебединець В. Т. Гірняк Л. І. Розробка рецептур кексів підвищеної біологічної цінності
11. Катрук М. І, Попович Н. І., Беднарчук М. С. Сучасні тенденції удосконалення маркування взуття спеціального
12. Кобыщан А. Д. Влияние мягчения на несминаемость льняных тканей
13. Мустафаева К. А. Питательная ценность и значение нута
14. Обвинцева Л. А., Шепелев А. Д., Цыркина Т. Б., Аветисов А. К., Коробейникова А. В., Подплетнева Г. В. Тонковолокнистые фильтрующие материалы для защиты органов дыхания от озона
15. Павлуненко Л. Е., Костык С. В. Перспективы крымского кила в виноделии
16. Пахолюк О. В. Вплив технології фарбування на стійкість забарвлень лляних платтяно-сорочкових тканин до прання
17. Попович Н. І., Беднарчук М. С. Креативне взуття – тренди моди чи інновації у естетичних властивостях товару?
18. Пушкар Г. О., Семак Б. Д., Нанотекстиль в інтер’єрі
19. Сахно Т. В., Голік Д. Чароїт:фізико-хімічні властивості
20. Семенов А. О., Красношлик А. І Принципи вибору джерел світла для рослин
21. Ткаченко А. С. Використання нових цукрозамінників у виробництві борошняних кондитерських виробів
22. Федоркіна І. А. Оцінка споживних властивостей булочних виробів пароконвекційним методом
23. Чорна Т. О., Бакаєнко О. В. Товарознавча порівняльна оцінка якості оливкової олії від різних виробників
24. Чорна Т. О., Синельникова Г. О. Товарознавча оцінка якості маргаринової продукції вітчизняних виробників
25. Шурдук І. В., Серік М. Л. Дослідження структурно-механічних характеристик варених ковбасних виробів, збагачених на сполуки кальцію


СЕКЦІЯ 3
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Керівник секції:
Кожушко Григорій Мефодійович, академік АН вищої освіти України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», голова ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання»

1. Кожушко Г. М., Дугніст Л. В. Попередження забруднення навколишнього середовища відходами розрядних ламп
2. Dem’anenko Y., Lykholat O. A., Vyshnikina O. V. Comparison of Ukrainian and international quality standarts for meat products
3. Байдакова І. М. Якість продукції у формуванні її конкурентоспроможності
4. Баля Л. В., Гладка А. О. Характеристика сировини і її вплив на якість кавових напоїв
5. Бірта Г. О. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління якістю свинини
6. Булах М. В., Колтунов В. А. Вітамінний склад гарбузів на Поліссі
7. Бургу Ю. Г. Сучасні стандарти і вимоги до товарної якості свинини
8. Васильева И. И., Технический сервис телевизоров – составляющая конкурентоспособности
9. Вишнікіна О. В., Навроцька Н. Г. Експертні характеристики імпортних виробів з хутра
10. Войтенко С.Л., Петренко М. О. Характеристика м’яса свиней різних генотипів, як основа виробництва якісної продукції
11. Голодюк Г. І. Комплексна оцінка якості фарбувальної композиції
12. Дадашева К. С. Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни
13. Денисенко Т. М., Гаценко С. В. Щодо якості та безпечності харчових продуктів
14. Доманцевич Н. І., Старченко С. І. Повторна переробка політетрафторетилену
15. Дудла І. О., Соболь О. М. Проблеми та шляхи розвитку виробництва вовняної текстильної продукції
16. Капліна Т. В. Столярчук В. М. Проблеми управління якістю послуг у готельно-ресторанній сфері
17. Колчева Д. В. Забезпечення пожежобезпечності меблево-декоративних тканин за умови обробляння вогнезахисними препаратами
18. Костык С. В., Ковешникова Т. А. Системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов как основа повышения конкурентоспособности предприятий
19. Костык С. В., Павлуненко Л. Е. Контроль тригалогенметанов в питьевой воде
20. Крюк Т. В. Управління якістю посудогосподарчих виробів з пластмас, що контактують з харчовими продуктами, шляхом товарознавчої експертизи
21. Куделіна Г. М. Аспекти проблеми якості та безпеки косметичної продукції
22. Молебна Л. І., Самбур Д. В. Шляхи вдосконалення асортименту і якості дитячого шкіряного взуття у магазині «ЄВРОТОП», м. Кременчук
23. Нагорна Н. П., Кібзун В. М. Особливості виявлення радіаційного випромінювання в будівельних матеріалах
24. Ніколайчук Л. Г., Андрухів В. В. Дослідження безпечності дитячих іграшок
25. Одарченко Д. Н., Сподарь Е. В., Бабич А. О., Гасай Е. Л. Изучение безопасности овощных полуфабрикатов на основе томатов и перца сладкого по микробиологическим показателям
26. Одарченко Н. С., Одарченко А. Н., Сесь А. М., Соколова Е. Б. Изучение физического состояния воды в тестовых полуфабрикатах с добавлением растительного сырья
27. Пахомова І. В. Використання природних антиоксидантів для виробництва вафельної продукції
28. Пенкіна Н. М., Колесник В. В. Дослідження якості панчішно-шкарпеткових виробів, які реалізуються на споживчому ринку м. Харків
29. Передрій О. І. Оцінка якості захисних покриттів
30. Плахотін В. Я., Омельченко Н. В., Юдічева О. П. Системи НАССР – запорука безпеки харчових продуктів для споживачів та конкурентоспроможності для підприємства
31. Плахтій Ю. Р., Байцар Р. І. Споживчий ризик на ринку товарів
32. Рижкова Г. А. Сучасні особливості експортно-імпортних операцій з хутром
33. Сапожников А. Н., Кокарева М. В. Определение уровня качества наручных электронно-механических часов, реализуемых на потребительском рынке г. Новосибирска
34. Семенов А. О. Ультрафіолетове бактерицидне знезараження сипучих харчових продуктів
35. Сорокіна С. В., Філобок Д. І. Формування декоративності горщикової begonia hybrida еlatior під впливом різних видів добрив
36. Теплякова Г. В., Махов М. С., Зайцева М. О. Дослідження якості соків вітчизняного виробництва
37. Чорна Т. О., Несвіт М.Н. Товарознавча порівняльна характеристика показників якості та безпечності декоративної губної помади від різних виробників
38. Шегинський О. В., Симчук С. Є. Оцінка якості розробленої синтетичної шкіри
39. Шелудько В. М. Квашніна І. П. Якість і безпечність – запорука конкурентоспроможності маффінів
40. Шерембей Я., Гавриляк М. Огляд законодавчо-нормативної бази-регулювання якості соків на українському та європейському рівнях
41. Шунькіна О. В. Вплив сировинних матеріалів на споживні властивості поліетиленових труб
42. Юдічева О. П. Роль біофортифікації у підвищенні вмісту мікронутрієнтів у свіжих овочах і покращенні їх якості
43. Ярошевич Т. С., Ягелюк С. В. Проблеми якості та безпечності харчової продукції

СЕКЦІЯ 4
МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ТОВАРОЗНАВСТВА

Керівник секції:
Кобищан Ганна Дмитрівна, старший викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1. Бондаренко В. М. Організація маркетингу на роздрібному підприємстві
2. Кайнаш А. П., Петровець А. В. Грибна індустрія України: стан та споживчий попит
3. Кайнаш А. П., Чаричанська В. Ю. Сучасний стан ринку молочних товарів України
4. Кухтіна Н. М. Дослідження естетичних властивостей тари горільчаних виробів
5. Міневич Г. Я., Бульчак Ю. В. Сучасні проблеми формування вітчизняного ринку олії соняшникової
6. Орлова В. М., Терещенко О. О. Swot-аналіз мережі кав’ярень "Coffee life"
7. Офіленко Н. О., Стукало О. В. Аналіз сучасного ринку какао-порошку в Україні
8. Павлова В. А., Асортиментний портфель торговельного підприємства
9. Ткачук В. В., Речун О. Ю. Сучасні тенденції на ринку тютюнових виробів
10. Хмельницька Є. В., Власова К. В. Формування ринку харчових концентратів


СЕКЦІЯ 5
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Керівник секції:
Семенов Анатолій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1. Аношкина Е. А.. Роль экспертных организаций в системе аккредитации в области обеспечения единства измерений
2. Букреева О. С. Проблемы технического регулирования производства и эксплуатации автомобильного транспорта
3. Вовк В. Н. TQM: история возникновения понятия
4. Волкова Н., Муллин А. Органы сертификации персонала
5. Катрич В. М. Технічне регулювання в Україні: проблеми сьогодення
6. Пчелинцева Л. В. Лаборатория неразрушающего контроля как механизм независимой инспекции опасных производственных объектов
7. Сахно Т. В. Новая версия международного стандарта по сертификации персонала
8. Семенов А. О. Дослідження відповідності дитячих світильників вимогам безпеки технічних регламентів
9. Старченко С. І. Стан стандартизації виробництва фторопластових виробів
10. Шумський О. В., Беднарчук М. С. Садловська С. І. Термінологічні проблеми у сфері товарного маркування у чинному законодавстві


СЕКЦІЯ 6
ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ «ВИЩА ОСВІТА – РИНОК ПРАЦІ»

Керівник секції:
Басова Юлія Олександрівна, старший викладач кафедри товарознавства непродовольчих товарів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

1. Рогоза Н. Е. Системные подходы формирования корпоративной коммуникационной инфраструктуры ВНЗ
2. Кожушко Г. М., Дугніст Л. В. Участь студентів у госпдоговірних НДР – ефективний шлях налагодження зв’язків з роботодавцями
3. Бойко Г. М. Формування психологічного мислення майбутніх фахівців із фізичного виховання, спорту та здоров’я людини в світлі  вимог сучасного ринку праці
4. Волошко Л. Б. Професійна компетентність фахівця в контексті вимог сучасного ринку праці
5. Губа Л. М., Басова Ю. О. Впровадження інноваційних методів навчання при викладанні дисципліни «Основи наукових досліджень» як форма підвищення професійної підготовки товарознавців
6. Іноземцев В. А., Мороз С. Е. Підготовка товарознавців до професійної діяльності у рамках навчального комплексу «технікум–університет»
7. Пантюшина О. В. Товарный менеджмент как инновационный подход в классическом товароведении
8. Панченко В. Г., Свищева Я. А., Дубына А. М. Формирование химического научного мировоззрения у студентов аграрных специальностей в процессе изучения химических дисциплін
9. Перебийніс В. І., Перебийніс Ю. В. Зміни у процесі професійної підготовки: тенденції та закономірності
10. Шалаев В. А., Панченко В. Г., Адонина Н. В., Бабакишиева Е. Н., Тимофийчук О. А. Комплексный подход к изучению естественных наук в процессе адаптации иностранных студентов подготовительного факультета к обучению в высшей школе
11. Шенгерій Л. М. Раціональні засади побудови підручника з логіки для студентів ВНЗ
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

https://materialtovarzn.forum2x2.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения